E pedi di la cruci c’è Maria,
la Matri Addulurata, ca nun parla.
Di lacrimi ha ‘nzuppatu la so via
E nun rinesci nuddu a cunfurtarla.

Nenti cchiu senti e nenti la svaria.
Li mani ‘npettu teni e ‘u sguardu fissu
a lu so Caru Beni, ca pinia
pi ‘nà guccidda d’acqua, Crucifissu.

‘Ntà lu so cori tuttu si stipia
duluri granni mai pruvatu o munnu,
comu un mari aggitatu ca tuppia
pi nesciri e jttarisi d’intunnu.

Sulu un pinseri la so menti teni:
“Gesuzzu beddu a mmia sta pena duna,
pirchi sulu sta gioia mi tratteni
di moriri pi dui e sugnu una.

Sulu di Tia vivi a tò Matrizza
E comu pensi allura di vassalla?
Nun vidi ca ci nesci già l’armuzza
E senza ‘i Tia è peggio c’ammazzalla?”

Ma ‘u cori di Maria è libru apertu,
tuttu Gesù ci leggi e teni a menti
la gioia cchiù armuniusa d’un cuncertu,
chi sulu iddu, spasimannu senti.

(testo Don Stefano Pirrera)

C: Cronista, D: Giuvanni, M: Maria, G: Gesu’, F: Firraru.
§ ripetere tutti , * solo per il Venerdì Santo

C: Dumani ch’è lu Venniri matinu
* Agghiorna lu Venniri matinu:

La Bedda Matri si misi ‘ncaminu §
‘ncuntrannu a S. Giuvanni pi la via

D: Unni jti Vu Matri Maria? §

M: Vaju circannu a Jesu Nazarenu ch’è
Lu chiuviddu di l’armuzza Mia §

D: Vaiti nni la casa di Pilatu
Ca lu truvati ‘nchiusu e ‘ncatinatu §

M: Tuppi, tuppi…

G: Cu è darreè sta porta?

M: La to Mammuzza ca’ Ti va circannu §

G: O cara Mamma nun ti pozzu apriri
Ca li Judei mi tennu ‘ncatinatu §
La cruna d’oru mi stanno livannu
Chidda di spini mmi stanno mittennu §

C: Maria quannu senti sti paroli
si jetta ‘nterra / sona la ‘ncunia §
Maria passa di na strata nova
la porta d’un firraru aperta era §

M: O bonu mastru chi faciti a st’ura?

F: Fazzu na lancia e tri pungenti chiova
Pi lu figlizzu amatu di Maria.

M: O bonu mastru nun li fati a st’ura,
di novu vi la pagu la matria §

F: O bona donna nun vi pozzu sirviri
pirchi unni c’è Gesù ci mettinu a mia §

C: Maria lu To Figliuzzu passa,
passà cu na catina longa e grossa §
Maria quannu senti sti paroli
si jetta ‘nterra / sona la ‘ncunia §
Lu Venniri un si cantanu canzoni,
si penza pi la Morti e la Passioni §
E l’acqua di lu mari torna ogliu,
guardatici lu Venniri a me Figliu. §

Santa Vergini Tu,
abbi pietà di nui
di la casa du piccaturi, abbi pietà
Ascuta chista vuci arracatata
St’orazioni, ca iddu è debuli, è debuli
è piccaturi, è nicuu.

Santa Vergini Tu,
abbi pietà di nui
di la casa du piccaturi, abbi pietà
Lu mali scaccia via di chisti mura
Di chista casa,
ca iddu è debuli
e piccaturi, e nicuu.

Santa Vergini Tu,
Abbi pietà di nui
di la casa si lu piccaturi,
abbi pietà Cuncidi la Tua grazia frena, l’ira
Scorda i piccati
cà iddu è debuli
e piccaturi, è nicuu.

G: Gesù, M: Maria, C: Coro.

G: O Matri Santa china di duluri
A Vui lu me cori vogliu apriri,
vi pregu nun chiangiti pi favori,
se no perdu la forza di parlari.

M: Figliuzzu beddu tu si gioia mia,
li lacrimi trattegnu e li suspiri.
Cu cerca lu so beni ti disia,
senza di Tia è peggio chi muriri.

G: Aieri mi purtaru ni Pilatu
Dicennu: “St’omu tu l’ha cunnannari,
si ‘ncruci un lu fa mettiri ‘nchiuvatu,
sta certu ti facemu arrizzulari”

M: E comu Figliu beddu si scurdaru
Lu pani ca ci dasti tu a mangiari:
e l’orbi ca la vista ritruvaru
e i morti ca facisti suscitari?

G: Pilatu, certu pi nun fari errori,
cumannu detti pi mi flagillari,
li spini ‘ntesta, cu forti duluri,
mi li ‘ncarcaru pi mi svrigugnari.

M: E no Jatuzzu miu, nun mi lu diri,
lu cori mi lu sentu spiccicari.
Nun haiu comu fari pi putiri
Tutti li piaghi to iu midicari.

G: A morti sugnu ormai cunnannatu.
Ma amuri duna forza e pazienza,
perciò la Cruci portu rassignatu,
pi vinciri di l’omu a dilinquenza.

M: Gesuzzu beddu a mia sta Cruci duna
Quantu arrisosi un pocu sti spadduzzi,
vasariti li chiaghi una ad una
vurria stringiri ‘npettu li piduzzi.

G: Matrizza mia, sugnu ‘n Cruci:
si l’omini abbrazzati comu figli,
anchi la morti arriva duci duci
e a terra torna a dari rosi e gigli.

M: Figliuzzu miu, comu si arriduttu,
tra li me razza si tuttu pistatu,
lu chiantu miu versu a cori ruttu,
putissi dari a Tia lu me jatu.

C: O Matri Addulurata Vu viditi
Lu munnu è tuttu chinu di piccati,
si pi pieta’ nun ci binidiciti
ristamu ni sta vita dispirati.

(testo Don Stefano Pirrera)

  • Il Venerdi Santo di una volta

    Notizie storiche - dal sei all'ottocento

    Il Venerdi Santo di oggi

    Notizie storiche - il novecento