Lu duluri di la Matri Santa è un Canto della Passione in Siciliano scritto da Don Stefano Pirrera.

Testo:

G: Gesu’, M: Maria, C: Coro.

G: O Matri Santa china di duluri
A Vui lu me cori vogliu apriri,
vi pregu nun chiangiti pi favori,
se no perdu la forza di parlari.
M: Figliuzzu beddu tu si gioia mia,
li lacrimi trattegnu e li suspiri.
Cu cerca lu so beni ti disia,
senza di Tia e’ peggio chi muriri.
G: Aieri mi purtaru ni Pilatu
Dicennu: “St’omu tu l’ha cunnannari,
si ‘ncruci un lu fa mettiri ‘nchiuvatu,
sta certu ti facemu arrizzulari”
M: E comu Figliu beddu si scurdaru
Lu pani ca ci dasti tu a mangiari:
e l’orbi ca la vista ritruvaru
e i morti ca facisti suscitari?
G: Pilatu, certu pi nun fari errori,
cumannu detti pi mi flagillari,
li spini ‘ntesta, cu forti duluri,
mi li ‘ncarcaru pi mi svrigugnari.
M: E no Jatuzzu miu, nun mi lu diri,
lu cori mi lu sentu spiccicari.
Nun haiu comu fari pi putiri
Tutti li piaghi to iu midicari.
G: A morti sugnu ormai cunnannatu.
Ma amuri duna forza e pazienza,
percio’ la Cruci portu rassignatu,
pi vinciri di l’omu a dilinquenza.
M: Gesuzzu beddu a mia sta Cruci duna
Quantu arrisosi un pocu sti spadduzzi,
vasariti li chiaghi una ad una
vurria stringiri ‘npettu li piduzzi.
G: Matrizza mia, sugnu ‘n Cruci:
si l’omini abbrazzati comu figli,
anchi la morti arriva duci duci
e a terra torna a dari rosi e gigli.
M: Figliuzzu miu, comu si arriduttu,
tra li me razza si tuttu pistatu,
lu chiantu miu versu a cori ruttu,
putissi dari a Tia lu me jatu.
C: O Matri Addulurata Vu viditi
Lu munnu e’ tuttu chinu di piccati,
si pi pieta’ nun ci binidiciti
ristamu ni sta vita dispirati.

(testo Don Stefano Pirrera)

  • Il Venerdi Santo di una volta

    Notizie storiche - dal sei all'ottocento

    Il Venerdi Santo di oggi

    Notizie storiche - il novecento