Lu Venniri Matinu è un Canto della Passione in Siciliano.

Testo:

C: Cronista, D: Giuvanni, M: Maria, G: Gesu’, F: Firraru.
* solo per il Venerdì Santo
C: Dumani ch’e’ lu Venniri matinu
* Agghiorna lu Venniri matinu:

La Bedda Matri si misi ‘ncaminu
‘ncuntrannu a S. Giuvanni pi la via
D: Unni jti Vu Matri Maria?
M: Vaju circannu a Jesu Nazarenu ch’e’
Lu chiuviddu di l’armuzza Mia
D: Vaiti nni la casa di Pilatu
Ca lu truvati ‘nchiusu e ‘ncatinatu
M: Tuppi, tuppi…
G: Cu e’ darre’ sta porta?
M: La to Mammuzza ca’ Ti va circannu
G: O cara Mamma nun ti pozzu apriri
Ca’ li Judei mi tennu ‘ncatinatu
La cruna d’oru mi stanno livannu
Chidda di spini mmi stanno mittennu
C: Maria quannu senti sti paroli si jetta
‘nterra sona la ‘ncunia
Maria passa di na’ strata nova
la porta d’un firraru aperta era
M: O bonu mastru chi faciti a st’ura?
F: Fazzu ‘na’ lancia e tri pungenti chiova
Pi lu figlizzu amatu di Maria.
M: O bonu mastru nun li fati a st’ura,
di novu vi la pagu la matria
F: O bona donna nun vi pozzu sirviri
pirchi unni c’e’ Gesu’ ci mettinu a mia
C: Maria lu To Figliuzzu passa,
passa’ cu na’ catina longa e grossa
Maria quannu senti sti paroli si jetta
‘nterra sona la ‘ncunia
Lu Venniri un si cantanu canzoni,
si penza pi la Morti e la Passioni
E l’acqua di lu mari torna ogliu,
guardatici lu Venniri a me Figliu.

  • Il Venerdi Santo di una volta

    Notizie storiche - dal sei all'ottocento

    Il Venerdi Santo di oggi

    Notizie storiche - il novecento